Stichting Urgente Noden

Nederland kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. In de meeste gevallen werkt het stelsel goed. Maar soms ontstaan er schrijnende situaties waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dan kan SUN Groningen uitkomst bieden: snel en met een eenvoudige procedure.

Voor Stad en Ommeland
SUN staat voor Stichting Urgente Noden. SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. De stichting is in 2012 van start gegaan voor de inwoners van de gemeente Groningen en werkt inmiddels voor steeds meer Groningse gemeenten.

Alleen als andere mogelijkheden ontbreken
Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt (convenantpartners). Een voorwaarde voor toekenning is verder dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen.


SUN geeft – uiteraard afhankelijk van de omstandigheden – bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting, levensonderhoud, kleding en activiteiten van kinderen. Giften voor schuldsanering, medische behandeling en reiskosten zijn uitgesloten. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken.

Alles naar de mensen in nood
SUN krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen, giften en legaten. De kosten van het – kleine – SUN-bureau worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp.

Snel
Aanvragen worden schriftelijk gedaan, op een aanvraagformulier. SUN streeft ernaar om beslissingen binnen één week te nemen, en sneller als de nood erg hoog is. Tegen de beslissingen is geen beroep mogelijk.

Voorlichting, bemiddeling en signalering
In het verlengde van de noodhulpverstrekking geeft SUN ook voorlichting, kan ze bemiddelen als er een beroep gedaan moet worden op een voorliggende voorziening en heeft ze een signaleringsfunctie op basis van haar ervaringen